Alapítvány

2

ALAPÍTÓ OKIRAT

 

 

amely abból a célból készült, hogy az Alapító Okiratban nevezett és alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F §-ai alapján, valamint az 1997. évi CLVI törvény rendelkezéseinek megfelelően tartós közérdekű célra jogi személyként műkődő alapítványt hozzon létre közhasznú szervezetként az alábbiak szerint:

 

 1. Az alapítvány neve: „Törődés-Lajosmizse” Alapítvány

 

 1. Az alapítvány székhelye: 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 162. fsz. 2.

 

 1. Az alapítvány célja:

 

- A működési területén élő szociális és mentálhigénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességeinek megőrzése, az ilyen helyzetekhez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.

- Szociális szolgáltató központ létrehozása, melynek keretében el kívánja látni az alábbi szociális feladatokat: szociális információs szolgáltatás, étkeztetés (1993. évi III. tv. szoctv. 62.§), házi segítségnyújtás (szoctv. 63.§), családsegítés (szoctv. 64-65. §), jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (1/2000. (1.7.) SzCsM rend. 25/A. §), közösségi ellátások (szoctv. 65/B. §), támogató szolgáltatás (szoctv. 65/C. §), gyermekjóléti szolgálat (1997. évi XXXI. tv., 15/1998. (IV.30.) NM rend., 281/1997. (XII:.23.) Korm. rend,. 149/1997. Korm. rend.).

- Szakosított szociális ellátások területén a nappali ellátás (szoctv. 75-76. §), átmeneti ellátást nyújtó intézmény (idősek gondozóháza) létrehozása.

- A szociális szolgáltató központ folyamatos fejlesztése, mintaintézmény kialakítása, szolgáltatások bővítése, társszakmákkal és intézményekkel való szoros kapcsolattartás.

- A szociális munka oktatásában való maximális részvétel, mint gyakorlati helyszín és terepgyakorlati intézmény.

 

Az alapítvány jogállása: az alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1197. évi CLVI törvény alapján közhasznú szervezet.

 

Az alapítvány vállalja, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük támogatást nem fogad ell, továbbá országgyűlési, fővárosi, megyei önkormányzati választáson képviselőjelöltet nem állít és nem támogat és ilyen tevékenységet a jövőben sem kíván folytatni.

 

 

 1. Az alapítvány tevékenysége:

 

Az alapítvány a céljai megvalósítása érdekében a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §. c. pontjában foglalt következő közhasznú tevékenységeket látja el.

 

n Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

n Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

n Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

n Rehabilitációs foglalkoztatás.

 

 

2

Az alapítvány, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. A közhasznú szolgáltatás igénybevételére bárki jogosult oly módon, hogy jogosult az alapítvány céljai között megfogalmazott szolgáltatásokat igénybe venni.

 

 

 1. Alapító:

 

Módra Dénes (1962.02.19. an.: Pap Mária)

2750 Nagykőrös, Erdei Ferenc út 3.

 

 

 1. Az Alapítvány vagyona:

 

Az alapítvány vagyona az alábbi tételekből áll:

u Az alapító által az alapítvány céljára rendelt induló vagyon 100.000, - Ft, azaz: egyszázezer forint pénzbeli hozzájárulás.

u Az alapítványhoz csatlakozó bel- és külföldi magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek és személyegyesülések felajánlásai.

u Egyéb forrásból származó bevételek.

 

 

 1. Gazdálkodás az alapítványi vagyonnal:

 

Az alapítvány az alapító okirat 3. pontjában meghatározott céljának elérése érdekében a 6. pontban részletesen körülírt vagyonnal az alapítvány kezelő szerve (kuratóriuma) döntéseink megfelelően a vagyon hozadékának és jövedelmének felhasználásával kell eljárni.

 

A kuratórium jogosult az alapító okiratban meghatározott eljárási rendben dönteni az alapítványi cél megvalósulását szolgáló költségek, kiadások finanszírozásáról.

 

Az alapítványi vagyon hasznosítható hasznosítása az alábbi módon történik:

n Az alapítvány szabad pénzeszközeit kamatozó banki betétbe helyezteti, értékpapírba fektetheti.

n Az alapítvány a kizárólag alapítvány célú tevékenységet szolgáló, vagyontárgyait – a bevétel alapítványi célú felhasználása érdekében – értékesítheti.

 

Az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében a kuratórium határozata alapján jogosult az Alapítvány induló pénzvagyonának 80 %-át, továbbá az alaptőke hozadékát, a csatlakozók vagyonrendelését, valamint az egyéb adományokat teljes egészében felhasználni. Az alapítvány számláján lévő összeg az induló vagyon 20 %-a alá nem csökkenhet.

 

A kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában látják el.

 

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

 

Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

 

 

3

Az alapítvány, mint közhasznú szervezet gazdálkodásának általános szabályaira az 1997. évi CLVI. törvény 14-17. §-ában írottak az irányadók. Az alapítvány bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani az 1997. évi CLVI. törvény 18. §-ában foglaltak szerint. Az alapítvány pénztárosa: Vas Gabriella (1972.04.29. an.: Raposa Gabriella) 6050 Lajosmizse, Nyíri út 5. sz. alatti lakos.

 

Az alapítvány, mint közhasznú szervezet beszámolására vonatkozó szabályok:

 

Az alapítvány köteles az éves beszámolóval egyidejűleg közhasznúsági jelentését készíteni. A jelentés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

a) számviteli beszámoló,

b) költségvetési támogatás felhasználása,

c) vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás,

d) cél szerinti juttatások kimutatása,

e) központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékéről szóló kimutatás,

f) a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások kimutatása,

g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

 

Az alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet. Az éves közhasznúsági jelentés elfogadása a kuratórium hatáskörébe tartozik. Az alapítvány, mint közhasznú szervezet köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.

 

 

 1. Az alapítvány jellege:

 

Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi vagy külföldi magán és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy személyegyesülés készpénzt, értéket megtestesítő dolog, vagyoni értékű jog vagy tevékenység felajánlásával csatlakozhat.

 

Az alapítvány megszűnése estén az alapítvány fennmaradó vagyona az alapító okirat 3. pontjában meghatározott célokra használható fel.

 

 

 1. Az alapítvány szervezet:

 

9.1. Kuratórium:

 

A kuratórium az alapítvány általános ügydöntő, ügyintéző és képviselő szerve.

 

 1. 1. 1. A kuratórium tagjai:

 

Az alapítvány kuratóriuma 3 tagból áll. Az alapítvány kuratóriumának tagjait az alapítvány alapítója kéri fel és nevezi ki. A kuratóriuma tagjainak kinevezése határozatlan időre szól. A kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői.

 

 

 

4

 

A kuratórium tagjai:

Pap László (1966.05.21. an.: Baka Erzsébet Borbála)

2750 Nagykőrös, Villám út 4.

 

Czeczon Dénes (1967.09.29. an.: Hissberger Judit)

2750 Nagykőrös, Bokros út 4.

 

Szabóné Hajdú Szilvia szül. Hajdú Szilvia (1976.11.11. an.: Kun Erzsébet)

6000 Kecskemét, Zöldkút út 11.

 

 

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

A kuratórium tagjai az alapítvány alapítójával nem állhat alkalmazotti vagy egyéb érdekeltségi viszonyban.

 

Alapító határozatával az alapítvány kuratóriumának összetételét megváltoztathatja.

 

Az alapítvány kuratóriumának ülése.

 

A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egyszer ülést tart. Az ülést a kuratórium elnöke vezeti.

 

 

 1. 1. 2. 1. A kuratóriumi ülés összehívása:

 

A kuratórium üléseit a kuratórium elnöke hívja össze. A kuratórium összehívása írásbeli meghívóval történik, amelyet legalább 8 nappal az ülés előtt kézbesíteni kell a meghívottaknak. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját és napirendjét.

 

A kuratóriumot össze kell hívni, ha azt

 

- a tagok 1/3-a, vagy az alapító írásban, a cél és az ok megjelölésével kéri,

- az elnök kezdeményezi,

 

 

 1. 1. 2. 2. Határozatképessége:

 

A kuratórium akkor határozatképes, ha azon a három tagból legalább kettő jelen van. A határozatképtelenség miatt elmaradt ülést 30 napon belül ismételten meg kell tartani. Az ismételten összehívott újabb kuratóriumi ülés az eredeti határozatképességi szabályok szerint határozatképes, azaz a megismételt kuratóriumi ülés akkor határozatképes, ha azon a három tagból legalább kettő jelen van. Erről az ismételt ülésre összehívott kuratóriumi tagokat megelőzően tájékoztatni kell.

 

 

5

 

 1. 1. 2. 3. Jegyzőkönyv:

 

A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.

A jegyzőkönyv vezetéséről az elnök köteles gondoskodni.

A jegyzőkönyvet a kuratóriumi ülés befejezésétől számított 15 napon belül meg kell küldeni a kuratóriumi ülés tagjainak, akik arra észrevételt tehetnek. Az észrevételt a következő elnökségi ülésen napirendre kell tűzni.

 

 

 1. 1. 2. 4. Kuratóriumi határozat:

 

A kuratórium a határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

A kuratóriumi határozatait nyílt szavazással hozza, személyi kérdésekben a szavazás titkos.

 

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója /Ptk. 685. § b) pont/, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagyon

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

 

A Kuratórium által meghozott döntéseket az érintettekkel oly módon közli, hogy részükre a döntést tartalmazó iratot postai úton ajánlott küldeményként megküldi, a személyiségi jogokat nem sértő döntéseket pedig Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményében lévő hirdetőtáblára is legalább 301 napra elhelyezi. Az Alapítvány működésével és szolgáltatásai igénybe vételével kapcsolatos tájékoztatókat – beleértve az alapítvány éves beszámolóját is – felhívásokat és pályázati anyagokat köteles oly módon nyilvánosságra hozni, hogy azokat Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményében lévő hirdetőtáblára legalább 30 napra kifüggeszti.

 

Az alapítvány belső szabályzata:

 

Az alapítvány kuratóriumának döntéseiről határozatok könyvét kell vezetni, amelyben a határozatok rövid tartalma, a határozathozatal időpontja és a határozat hatálya megállapítható. A Határozatok Könyvében a határozatok meghozatalának szavazási eredményét is fel kell tüntetni, az egyes határozat mellett, illetve az ellene szavazók számarányának feltüntetésével. A határozatokat az érintettekkel a határozathozataltól számított lehető legrövidebb időn belül írásban, ajánlottan vagy közvetlenül az átvétel írásbeli rögzítése mellett kell közölni. A határozatokat a Határozatok Könyvébe történő betekintési lehetőséggel kell nyilvánosságra hozni.

A kuratórium működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről az alapítvány képviselőjét vagy az alapítvány legfőbb szervét értesíteni kell. A közhasznú szervezet működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról és a beszámolóiról az alapítvány képviselője ad felvilágosítást és írásos tájékoztatást.

 

 1. 1. 2. 5. Nyilvánosság:

 

A kuratórium ülési nyilvánosak. Az üléseken tanácskozási joggal részt vehetnek azok a személyek és szervezetek képviselői, akiket az elnök a napi rend tárgyalásához meghív, vagy a kuratórium bármely tagjai az adott témában szakértőként felkért.

6

 

 1. 1. 3. Kuratórium hatásköre:

 

Kuratórium dönt:

n az alapító okirat 4. pontjában részletesen körülírt tevékenységek gyakorlásáról és a tevékenység gyakorlásának módjáról,

n mindazokban az ügyekben, amelyeket az elnök döntés, illetve jóváhagyás végett a kuratórium elé terjeszt.

n Az alapítvány közhasznúsági jelentésének elfogadásáról,

n A kuratórium dönt az alapítvány éves beszámolójának elfogadásáról.

 

 

 1. 2. Az alapítvány kuratóriumának képviselője:

 

Az alapítványt kezelő kuratórium nevében eljáró 3. személyekkel szemben képviseletre jogosult személy az elnök, kinek képviseleti joga önálló és teljes.

 

 

 1. 2. 1 . Az elnök:

 

A kuratórium elnökét az alapító kéri fel és bízza meg. Az elnök a kuratórium vezetője. Az elnök megbízása határozatlan időre szól.

 

A kuratórium elnöke:

 

Pap László (1966.05.21. an.: Baka Erzsébet Borbála)

2750 Nagykőrös, Villám út 4.

 

Az elnök hatásköre:

 

Ø Az alapítvány ügyvitelének és gazdasági ügyei vitelének vezetése. Ennek keretében a kuratórium előzetes hozzájárulásával jogosult munka vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyra vonatkozó szerződéseket kötni, és az alapítvány esetleges munkavállalóival (megbízottaival) szemben gyakorolja a munkáltatói (jogosulti) jogokat.

 

 1. 3. Amennyiben az alapítvány éves bevétele az 5.000.000,- Ft-ot meghaladná, úgy felügyelő szervként felügyelő bizottság létrehozása kötelező. Alapító nyilatkozik, miszerint az alapítvány várható éves bevétele az 5.000.000,- Ft-ot nem éri el.

Felügyelő bizottság létrehozása esetén nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,

b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója,

 

 

 1. Az alapítvány vagyonának rendelkezésére bocsátása, és a bankszámláról történő rendelkezés:

 

7

 

 1. 1. Az alapítvány alapítója kötelezettséget vállal arra, hogy jelen alapító okirat aláírásától számított 8 napon belül pénzintézetnél nyitott bankszámlán induló vagyonként elhelyez összesen 100.000,- Ft-ot, azaz egyszázezer forintot.
 1. 2. Az alapítvány bankszámlájáról történő rendelkezéséhez két személy aláírása szükséges. E személyek: Pap László elnök és Vas Gabriella pénztáros.

 

 

 1. Az alapítvány létrejötte:

 

Az alapítvány határozatlan időre jön létre. Az alapítvány létrejöttéhez a Ptk.74./A.§.(2) bek. szerint a Bács-Kiskun Megyei Bíróság által történő nyilvántartásba vétel szükséges.

 

Az alapítvány megszűnik, ha:

 

n az alapítványi célok megvalósultak,

n a bíróság megszünteti.

 

 

 1. Jogszabályok:

 

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk.74./A-74./F.§-ai, a gazdálkodási kérdésekben pedig az alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló (115/1992. (VII.23.) Korm. rendelet), továbbá az 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Jelen alapító okiratot, mint akaratommal mindenben megegyezőt elolvasás és megértés után helybenhagyólag aláírtam.

 

Lajosmizse, 2005. október 18.

 

 

 

 

Módra Dénes

alapító